PRIVACYBELEID

DEFINITIES

Gebruiker : Surfer die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Inhoud : Alle aanwezige informatie componenten op de site, vooral teksten – afbeeldingen – videos.

Gebruikers informatie : Hierna te noemen « informatie » die overeenkomen met het geheel persoonlijk gegevens waarschijnlijk eigendom van www.apsoasis.be voor het beheer van uw account, beheer van de gebruikersrelaties en voor analyse en statistieken.

Persoonlijke informatie : Informatie die het mogelijk maakt, in welke vorm dan ook, diect of niet, de identificatie van de natuurlijke personen waarop zij van toepassing zijn.

De termen « persoonlijke gegevens » « betrokkene » « onderaannemer » « gevoelige gegevens » hebben de betekenis gedefineerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG : n° 2016-679)

1 . WEBSITE PRESENTATIE.
Gebruikers van de website www.apsoasis.be worden op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de implementatie en minitoring ervan.

Eigenaar : APS OASIS – Groenstraat 46 1210 Brussel
Publicatie verantwoordelijke : APS OASIS– info@apsoasis.be
De Publicatie verantwoordelijke is een natuurlijke of rechtspersoon.
Webmaster: APS OASIS– info@apsoasis.be
Gastheer : LWS
Functionaris voor gegevensbescherming : APS OASIS– info@apsoasis.be
ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE EN DE AANGEBODEN DIENSTEN.
De site vormt een werk van de geest wordt beschermd door de bepalingen van de Intellectuale Proprety Code en de toepasselijke internationale voorschriften. De gebruiker mag op geen enkele manier alle of een deel van de elementen of werken van de Site voor eigen rekening gebruiken, toewijzen of exploiteren.

Het gebruik van de website www.apsoasis.be impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. Gebruikers van de website www.apsoasis.be worden daarom verzocht ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal altijd toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden besloten door www.apsoasis.be, die dan zal trachten om vóór de data en tijden van de interventie met gebruikers te communiceren. De website www.apsoasis.be wordt regelmatig bijgewerkt door de verantwoordelijke www.apsoasis.be. Op dezelfde manier kunnen de juridische kennisgevingen op elk moment worden gewijzigd: ze leggen zich desondanks op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om ze te lezen.

2 . BESCHRIJVING VAN DE AANGEBODEN DIENSTEN.
Het doel van de website www.apsoasis.be is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming Waps.apsoasis.be streeft ernaar om informatie op de website www.apsoasis.be zo nauwkeurig mogelijk te verstrekken. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door hem, hetzij door externe partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site www.apsoasis.be wordt louter ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de site www.apsoasis.be niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

3 . CONTRACTUELE BEPERKINGEN VAN TECHNISCHE GEGEVENS.
De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een up-to-date browser van de nieuwste generatie. De site www.apsoasis.be wordt gehost door een serviceprovider op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD : n° 2016-679)

Het doel is om een service te bieden die de beste bereikbaarheid garandeert. De gastheer zorgt voor de continuïteit van zijn service 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Het behoudt zich niettemin de mogelijkheid voor om de hostingservice voor de kortst mogelijke periode te onderbreken, met name voor onderhoud, verbetering van de infrastructuur, uitval van de infrastructuur of als de Prestaties en Services verondersteld verkeer genereren gereputeerd als abnormaal.

www.apsoasis.be en de host kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van een storing in het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefoonapparatuur die in het bijzonder verband houdt met de congestie van het netwerk waardoor de toegang tot de server wordt verhinderd.

4 . INTELLECTUELE EIGENDOM EN VERVALSING.
www.apsoasis.be is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo’s, video’s, pictogrammen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of processen, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: www.apsoasis.be.

Elk ongeautoriseerd gebruik van de site of een van de elementen die het bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen van de Intellectual Property Code.

5 . BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID.
www.apsoasis.be treedt op als uitgever van de site. www.apsoasis.be is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de inhoud die het publiceert.

www.apsoasis.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de website www.apsoasis.be en die voortvloeit uit het gebruik van materiaal dat niet reageert niet aan de specificaties vermeld in punt 4, noch het uiterlijk van een bug of een onverenigbaarheid.

www.apsoasis.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de website www.apsoasis.be. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. www.apsoasis.be behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de wet die in België van toepassing is, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt www.apsoasis.be zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker aan te vechten, met name in geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht de medium gebruikt (tekst, fotografie …).

6 . BEHEER VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS.
De gebruiker is op de hoogte van de voorschriften met betrekking tot marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor het vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 6 augustus 2004 en de Algemene Voorschriften voor Gegevensbescherming (RGPD : n° 2016-679).

7.1 VERANTWOORDELIJKE VOOR HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor persoonlijke gegevens verzameld in het kader van het aanmaken van het persoonlijke account van de gebruiker en hun navigatie op de site, is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonlijke gegevens: APS OASIS www.apsoasis.be wordt vertegenwoordigd door Mustapha Maghouz, zijn vertegenwoordiger wettelijk

Als verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die het verzamelt, verbindt www.apsoasis.be zich ertoe het kader van de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name aan de gebruiker om het doel van zijn gegevensverwerking vast te stellen, zijn prospects en gebruikers, vanaf het verzamelen van hun toestemmingen, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonlijke gegevens en een register bij te houden van behandelingen in overeenstemming met de realiteit. Telkens wanneer www.apsoasis.be persoonlijke gegevens verwerkt, neemt www.apsoasis.be alle redelijke maatregelen om de nauwkeurigheid en relevantie van persoonlijke gegevens te waarborgen met betrekking tot de doeleinden waarvoor www.apsoasis.be mensenhandel.

7.2 DOEL VAN VERZAMELDE GEGEVENS

www.apsoasis.be kan alle of een deel van de gegevens verwerken:

om navigatie op de site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde services en services mogelijk te maken: gegevens voor verbinding en gebruik van de site, facturering, bestelgeschiedenis, etc.
ter voorkoming en bestrijding van computerfraude (spammen, hacken, enz.): computerapparatuur die wordt gebruikt voor browsen, IP-adres, wachtwoord (hash)
om de navigatie op de site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
om optionele tevredenheidsenquêtes uit te voeren op www.apsoasis.be: e-mailadres
communicatiecampagnes (sms, e-mail) uit te voeren: telefoonnummer, e-mailadres
www.apsoasis.be verkoopt uw persoonlijke gegevens niet, die daarom alleen uit noodzaak of voor statistische en analytische doeleinden worden gebruikt.

7.3 RECHT OP TOEGANG, CORRECTIE EN BEZWAAR

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving hebben Gebruikers van www.apsoasis.be de volgende rechten :

recht van toegang (artikel 15 AVG) en rectificatie (artikel 16 AVG), actualisering, volledigheid van gebruikersgegevens recht om persoonlijke gebruikersgegevens te blokkeren of te wissen (artikel 17 van de AVG), wanneer ze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan verzameling, gebruik, communicatie of conservering verboden is
recht om de toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13-2c AVG)
recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 AVG)
recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 AVG)
recht op overdraagbaarheid van de gegevens die de Gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of een contract (artikel 20 AVG)
het recht om het lot van Gebruikersgegevens na hun overlijden te bepalen en te kiezen aan wie www.apsoasis.be zijn gegevens moet communiceren (of niet) aan een derde partij die ze eerder hebben aangewezen
Zodra www.apsoasis.be kennis krijgt van het overlijden van een Gebruiker en bij afwezigheid van instructies van hem, verbindt www.apsoasis.be zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij hun bewaring noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de gebruiker wil weten hoe www.apsoasis.be zijn persoonlijke gegevens gebruikt, vraagt om deze te corrigeren of zich te verzetten tegen de verwerking ervan, kan de gebruiker schriftelijk contact opnemen met www.apsoasis.be op het volgende adres:

APS Oasis
Groenstraat 46
1210 Brussel

In dit geval moet de Gebruiker de Persoonsgegevens opgeven die hij door www.apsoasis.be wil laten corrigeren, bijwerken of verwijderen, door zich precies te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die wettelijk zijn opgelegd op www.apsoasis.be, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen Gebruikers van www.apsoasis.be een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten.

7.4 NIET-COMMUNICATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

www.apsoasis.be onthoudt zich van het verwerken, hosten of overbrengen van de informatie verzameld van zijn gebruikers naar een land buiten de Europese Unie of erkend als “ongeschikt” door de Europese Commissie zonder eerst de gebruiker te informeren. Www.apsoasis.be blijft echter vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD : n° 2016-679).

www.apsoasis.be verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de informatie te waarborgen en met name dat deze niet aan onbevoegde personen wordt meegedeeld. Als echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van gebruikersinformatie van de gebruiker beïnvloedt, onder de aandacht van www.apsoasis.be wordt gebracht, moet het de gebruiker onmiddellijk informeren en de corrigerende maatregelen meedelen genomen. Bovendien verzamelt www.apsoasis.be geen “gevoelige gegevens”.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van www.apsoasis.be en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve attributies en voor de hierboven genoemde doeleinden, zijn de belangrijkste mensen die waarschijnlijk toegang zullen hebben tot de gegevens van de Gebruikers van www.apsoasis.be voornamelijk de agenten van onze klantenservice.

7.5 VERZAMELDE SOORTEN GEGEVENS

Met betrekking tot de gebruikers van een site www.apsoasis.be verzamelen we de volgende gegevens die essentieel zijn voor het functioneren van de service en die maximaal 9 maanden na het einde van de contractuele relatie worden bewaard:
achternaam, voornaam, e-mail, telefoon

www.apsoasis.be verzamelt ook informatie die de gebruikerservaring verbetert en biedt contextueel advies:
Cookies, Google Analytics

8 . INCIDENTENMELDING
Hoe hard u het ook probeert, geen enkele methode voor verzending via internet en geen enkele methode voor elektronische opslag is volledig veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de getroffen gebruikers op de hoogte stellen, zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Onze meldingsprocedures voor incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel nationaal als Europees. We zijn toegewijd om onze gebruikers volledig te informeren over alle zaken met betrekking tot de beveiliging van hun account en om hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Er wordt geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de website www.apsoasis.be gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op enig medium aan derden. Alleen de veronderstelling van de aflossing van www.apsoasis.be en zijn rechten zou de overdracht van deze informatie mogelijk maken aan de potentiële koper, die op zijn beurt onderworpen zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de website www.apsoasis.be.

VEILIGHEID

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en persoonlijke gezondheidsgegevens te waarborgen, maakt www.apsoasis. Gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardapparaten zoals firewalls, pseudonimisering, codering en wachtwoord.

Bij het verwerken van persoonlijke gegevens neemt www.apsoasis.be alle redelijke maatregelen om ze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9 . HYPERTEXT LINKS “COOKIES” EN INTERNET-TAGS
De website www.apsoasis.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van www.apsoasis.be. Www.apsoasis.be heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

Tenzij u besluit om cookies te deactiveren, accepteert u dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment kosteloos deactiveren via de deactiveringsmogelijkheden die u worden aangeboden en hieronder worden opgeroepen, wetende dat dit de toegankelijkheid tot alle of een deel van de door de site aangeboden Services kan verminderen of voorkomen.

9.1. “Cookies”

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de gebruiker wordt verzonden en wordt opgeslagen in de terminal van de gebruiker (bijv. Computer, smartphone) (hierna “cookies” genoemd). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker, evenals de datum en tijd van toegang. Cookies kunnen in geen geval schade toebrengen aan de terminal van de Gebruiker.

www.apsoasis.be kan informatie van de Gebruiker verwerken met betrekking tot zijn bezoek aan de Site, zoals de bekeken pagina’s, de uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan www.apsoasis.be de inhoud van de site en de navigatie van de gebruiker verbeteren.

Cookies vergemakkelijken navigatie en / of het aanbieden van diensten aangeboden door de Site, de Gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen om deze al dan niet te accepteren zodat Cookies worden opgeslagen in de terminal of, integendeel, dat ze worden afgewezen, systematisch of volgens hun emittent. De Gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat de acceptatie of afwijzing van Cookies punctueel aan hem wordt aangeboden, voordat een Cookie waarschijnlijk in zijn terminal wordt opgeslagen.
www.apsoasis.be informeert de gebruiker dat in dit geval de functies van zijn navigatiesoftware mogelijk niet beschikbaar zijn.

Als de gebruiker weigert om cookies in zijn terminal of browser op te slaan, of als de gebruiker de cookies verwijdert die daar zijn geregistreerd, wordt de gebruiker ervan op de hoogte gebracht dat zijn surfgedrag en ervaring op de site beperkt kan zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer www.apsoasis.be of een van zijn serviceproviders het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal- en weergave-instellingen of de land van waaruit de terminal lijkt te zijn verbonden met internet.

Indien nodig wijst www.apsoasis.be alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verslechterde werking van de site en de diensten die mogelijk worden aangeboden door www.apsoasis.be, resulterend in (i) van de weigering van cookies door de gebruiker (ii) van de ‘onmogelijkheid voor www.apsoasis.be om de Cookies op te slaan of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking vanwege de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van cookies en de keuzes van de gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, zodat u weet hoe de gebruiker zijn wensen met betrekking tot cookies kan wijzigen.

De gebruiker kan op elk moment ervoor kiezen om zijn wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen. www.apsoasis.be kan ook gebruik maken van de diensten van externe providers om de in deze sectie beschreven informatie te verzamelen en te verwerken.

Tot slot, door te klikken op de pictogrammen voor de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus … die op de site van www.apsoasis.be of in de mobiele applicatie verschijnen en of de gebruiker de aanbetaling van cookies heeft aanvaard door zijn navigatie voort te zetten op de Website of mobiele applicatie van www.apsoasis.be, Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus, enz., kunnen ook cookies op uw apparaten (computer, tablet, mobiele telefoon) worden geplaatst.

Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u hiermee akkoord gaat, door verder te bladeren op de website of de mobiele applicatie van www.apsoasis.be. De gebruiker kan op elk moment zijn toestemming intrekken voor het plaatsen van dit soort cookies op www.apsoasis.be.

ARTIKEL 9.2. INTERNETMARKERINGEN

www.apsoasis.be kan af en toe internetbakens gebruiken (ook wel ’tags’ of actietags, één-pixel GIF, transparante GIF, onzichtbare GIF en GIF genoemd) en ze via een Partner voor webanalysespecialisten die zich waarschijnlijk in het buitenland zal bevinden (en daarom overeenkomstige informatie zal opslaan, inclusief het IP-adres van de Gebruiker).

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst die internetgebruikers toegang geven tot de site, als op de verschillende pagina’s daarvan.

Met deze technologie kan www.apsoasis.be de reacties van gebruikers op de site en de effectiviteit van zijn acties evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de bekeken informatie), evenals het gebruik van deze site door de gebruiker.

De externe dienstverlener kan mogelijk informatie verzamelen over gebruikers van de Site en andere websites met behulp van deze tags, rapporten over de activiteit van de Site samenstellen ter attentie van www.apsoasis.be en andere diensten aanbieden met betrekking tot het gebruik ervan en internet.

TOEPASSELIJK RECHT EN TOEKENNING VAN JURISDICTIE.

Elk geschil in verband met het gebruik van de website www.apsoasis.be is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Afgezien van gevallen waarin de wet dit niet toestaat, wordt exclusieve bevoegdheid gegeven aan de bevoegde rechtbanken van Brussel